top of page
Bestel online

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Futureproved Trendwatchers(vanaf nu benoemd met Futureproved) opdracht heeft gegeven tot de uitvoering van Trendwatching activiteiten, zoals bijvoorbeeld: het schrijven van een trendverslag en trendrapporten, coolhuntrapport of toekomstnota’s, het voorbereiden en/of geven van (trend)keynotes, het coachen en/of workshops geven aan organisaties en instellingen, het uitwerken en/of uitvoeren van een trendinspiratietrip, in house trendwatchingactiviteiten en/of de verkoop van merchandising, zoals bv. het Futureproved Trendsurfmodel, trendrapporten, t-shirts, hoodies, etc.;

 

b. Futureproved Trendwatchers is een merknaam binnen de vennootschap  Interactive! Productions met maatschappelijke zetel, Kreupelstraat 35 te 2520 Emblem-Ranst.

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Futureproved gesloten overeenkomsten.

2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 3: Offertes & Aanbiedingen bv. op de website Trendsurfing.online

1. Het uitbrengen van een prijsofferte geldt steeds voor een periode van 1 maand. De offerte kan in prijs verschillen nadat de termijn van 1 maand vervalt, maar de opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

2. Aanbiedingen van Futureproved zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

3. Aangekochte merchandising zoals bv. het Futureproved Trendsurfmodel, t-shirts en hoodies worden niet teruggenomen. Er is hiervoor geen retourrecht.

 

Artikel 4: Annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Futureproved met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Futureproved ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Futureproved geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Futureproved reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

 

Artikel 5: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen voor onze activiteiten, zoals inhouse trendwatching, het geven van trendkeynotes, het schrijven van trendrapporten of het geven, begeleiden en coachen van workshops zijn steeds exclusief BTW, transportkosten en andere door de Belgische overheid opgelegde heffingen. De prijs die door Futureproved voor de door Futureproved te verrichten prestatie(s) heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie(s) conform de overééngekomen prestaties en/of specificaties.

 

2. Voor de verkoop van boeken (zoals bv. Trendsurfing: innoveren op golven van verandering en/of merchandising geldt dat de BTW inclusief in de verkoopprijs is verrekend. Transportkosten kunnen toegevoegd worden aan de verkoopprijs, maar dit wordt dabn duidelijk op de website of onze offertes vermeld.

 

Artikel 6: Prijswijzigingen

1. Futureproved is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van de materialen of diensten, die voor de uitvoering van de overéénkomst nodig zijn, stijging van de lonen, of in het algemeen , omstandigheden, die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 

2. Extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke briefings, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Futureproved tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

 

3. Futureproved is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Futureproved zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door Futureproved te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

 

Artikel 7: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Futureproved is vereist.

 

2. Futureproved is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van de organisatie voor een workshop, trendinspiratietrip of enig ander event, opmaak- en drukkosten, etc...

 

3. De opdrachtgever is ten allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Futureproved zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Futureproved te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Futureproved daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Futureproved tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

 

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Futureproved is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

 

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.

 

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Futureproved zijn bedrijf uitoefent of een locatie, die samen met de opdrachtgever werd besproken.

2. Futureproved is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Futureproved te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Futureproved bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door Futureproved aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5. Vervoer van de af te leveren zaken is voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Futureproved door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

 

Artikel 9: Termijn van levering

1. Een door Futureproved opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Futureproved is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van Futureproved aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Futureproved in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Futureproved gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Futureproved mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Futureproved, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Futureproved nodig is. Futureproved is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Futureproved de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Futureproved de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Futureproved er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen, binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering. Futureproved is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.  

3. De prestatie van Futureproved geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Futureproved niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, mailverkeer en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 12: Auteursrechten

1. De opdrachtgever garandeert Futureproved, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, presentaties modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, producten, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Futureproved zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Futureproved bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Futureproved door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Futureproved de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Futureproved steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, presentaties, rapporten,, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische & filmopnamen en soortgelijke productie- en hulp-middelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

4. De opdrachtgever verkrijgt na levering van de werkzaamheden door Futureproved het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Futureproved in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

 

Artikel 13: Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door Futureproved vervaardigde zaken in het kader van de werzaamheden voor de opdrachtgever, blijven eigendom van Futureproved, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod op of de factuur zijn vermeld.

2. Futureproved is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven, tenzij het een op maat van de opdrachtgever gemaakt trendrapport betreft.

3. Futureproved is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Futureproved en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Futureproved zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Futureproved instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 14: Overmacht

Tekortkomingen van Futureproved in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Futureproved uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. Futureproved is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

 

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Futureproved dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door rechtbank van Koophandel te Antwerpen

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Futureproved en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgische recht.

Privacybeleid

Jouw gegevens zijn veilig

1. Algemeen

Als beheerder van de website trendsurfing.online verkrijgen we rechtstreeks en onrechtstreeks een aantal persoonsgegevens. Futureproved Trendwatchers is voor die gegevens de verwerkingsverantwoordelijke (ook wel data controller genaamd). Futureproved Trendwatchers springt uiterst voorzichtig om met die gegevens.

Hierna lichten we toe welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen. We willen je ook informeren over je rechten en waar je terecht kunt met vragen en/of klachten.

 

2. Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of over je rechten dan kan je steeds met ons contact opnemen. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke (data controller)

Futureproved Trendwatchers

Bert Van Thilborgh

Kreupelstraat 35

2520  Emblem-Ranst

bert@futureproved.be

Tel. +32 415 323522 

 

3. Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Futureproved Trendwatchers verwerkt de gegevens van volgende personen:

 • bezoekers van de website www.trendsurfing.online

 • personen die een beroep doen op onze diensten of producten kopen op onze webshop

 • personen die optreden als vertegenwoordiger van een partij waarmee Futureproved Trendwatchers samenwerkt

 • bezoekers van onze kantoorruimte in Emblem-Ranst.

 

4. Welke gegevens bewaren we?

 

We verwerken enkel de naam, voornaam, bedrijfsnaam, functie, adres, postcode, gemeente, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens verwerken we op een correcte en veilige manier om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften.We bewaren de gegevens in principe voor onbepaalde termijn.

 

5. Waarom verwerken we die gegevens?

Futureproved Trendwatchers heeft je gegevens nodig om je in te lichten over (technische) problemen of wanneer onze algemene voorwaarden in belangrijke mate zouden wijzigen. Het kan ook gebeuren dat wij gegevens moeten delen met overheidsinstanties in het kader van hun wettelijke opdrachten (bv. gerechtelijk onderzoek).

 

6. Bezoekers van de website

Welke gegevens bewaren we van bezoekers van onze websites en hoelang?

Van gebruikers/bezoekers van de website www.trendsurfing.online bewaren we volgende gegevens:

 • IP-adres

 • cookies (gegevens over het websitebezoek zoals taalvoorkeur, aantal bekeken pagina’s, welke links werden aangeklikt)

 

Futureproved Trendwatchers verwerkt deze gegevens uitsluitend om het gebruik van de websites en van de dienstverlening te verbeteren. Bij het gebruik van online invulformulieren verwerken we bepaalde gegevens om misbruiken tegen te gaan (spam    , valse aangiftes, enz.). We verwerken dan: naam, voornaam, bedrijf, functie, adres, postcode, gemeente, e-mailadres en telefoonnummer

 

7. Wat zijn je rechten?

Om de nieuwe regelgeving inzake de bescherming van je privacy bevattelijk te maken, geven we je hieronder graag een overzicht van je rechten.  

 • Recht op inzage van de gegevens die Futureproved Trendwatchers verwerkt

Als dit niet voldoende zou blijken uit dit privacybeleid mag je ons steeds vragen welke gegevens we van jou verwerken, waarom we dit doen, aan wie we ze doorgeven en hoelang we ze bijhouden. Om je vraag adequaat te beantwoorden, hebben we mogelijk specifieke identiteitsgegevens van jou nodig. 

 • Recht op correctie van de gegevens die we verwerken. 

Uiteraard is het in ons beider belang dat we enkel correcte gegevens verwerken. Wanneer je vaststelt dat bepaalde gegevens niet correct of onvolledig zijn, mag je ons hiervan steeds inlichten. Wij zullen zo snel mogelijk je gegevens (laten) aanvullen of corrigeren. Als je je gegevens niet laat aanpassen, loop je het risico dat we je niet kunnen contacteren.  

 • Recht op gegevenswissing/vergetelheid (right to be forgotten)

 • Recht op beperking van de verwerking

Futureproved Trendwatchers zet zich in om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Wanneer je vindt dat de verwerking door ons verder beperkt moet worden, kan je dat altijd melden. Wij zullen dan zo snel mogelijk onderzoeken of de voorwaarden van artikel 18 AVG al dan niet vervuld zijn en of een verdere beperking is aangewezen of niet.

 • Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking

Futureproved Trendwatchers zet zich in om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Als je desondanks meent bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van je gegevens, kan je dat steeds melden aan Futureproved Trendwatchers.

De functionaris voor gegevensbescherming zal je specifieke situatie onderzoeken in het licht van de bepalingen van artikel 21 AVG en oordelen of je bezwaar tegen de verwerking al dan niet gerechtvaardigd is. Als de functionaris voor gegevensbescherming je verzoek positief evalueert, zullen we onmiddellijk de verdere verwerking van je gegevens staken.  

 

 

8. Klacht neerleggen bij de bevoegde autoriteiten

Als je van mening bent dat je rechten worden geschonden of Futureproved Trendwatchers faalt in de bescherming van jouw rechten dan staat het je steeds vrij om klacht neer te leggen bij de bevoegde overheidsinstelling die instaat voor de bescherming van je persoonsgegevens (Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA).

In principe moet je dan klacht indienen bij de instelling van de EU-lidstaat waarin je verblijft. Voor België is dat:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. +32 2 2744800

E-mail: contact@apd-gba.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

We zouden het uiteraard op prijs stellen als je eerst contact opneemt met ons om te zien of er een oplossing kan worden geboden voor het probleem dat je hebt ondervonden.  

Het volledig en gedetailleerd overzicht van de rechten waarover je beschikt ligt vervat in de artikelen 15-22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

bottom of page