top of page
Schermafbeelding 2023-01-15 om 19.32_edi

In ons boek Trendsurfing definiëren we trends als veranderingsprocessen van menselijk gedrag binnen een bredere maatschappelijke context die zich in bepaalde periodes bij bepaalde groepen manifesteren en leiden tot innovaties.         Die innovaties zouden ons leven moeten vergemakkelijken. 

Schermafbeelding 2023-01-15 om 19.33.36.png

Het boek Trendsurfing definieert trends als veranderingsprocessen van menselijk gedrag binnen een maatschappelijke context die leiden tot innovaties. Die innovaties moeten ons leven vergemakkelijken.

 

En die definitie legt de krijtlijnen van trends vast, het bepaalt de structuur en de gelaagdheid van trends in drie niveaus. Die drie niveaus stellen we voor in een piramide. Het onderste niveau van die piramide noemen we de maatschappelijke trends of de megatrends.  Die vormt de context van de wereld waarin we vandaag leven. Dit zijn ook de grote beschavingsprocessen, die we verankeren in het letterwoord IBSOTEEP. 

 

IBSOTEEP is een ruimere versie van wat iedereen kent als DESTEP. Met IBSOTEEP heb ik het over onze (I)dentiteit, die individueel is en uniek. Als individu maken we deel van een grotere groep, die wij (B)evolking noemen met een aantal belangrijke trendontwikkelingen, zoals bevolkingsstijging, vergrijzing, enz,. Als individu gaan we met andere leden van de bevolking in interactie in het (S)ociaal- culturele domein. We krijgen opvoeding, scholing, bedrijven sport, houden van kunst en genieten van cultuur, consumeren media en we zijn sociaal en tonen empathie. 

 

Met (O)mgeving refereren we naar de plek waar we wonen. Op het platteland of in de stad, maar omgeving gaat ook over duurzaamheid. De (T)echnosfeer wordt vandaag beschouwd als een cruciale pijler voor onze verdere ontwikkeling. De eerste E staat voor Economie en Werk. De tweede E wijzen wij toe aan Energie. Uiteindelijk wordt de maatschappij (P)olitiek, juridisch en institutioneel ingebed in een structuur, die het individu en de bevolking rechten en plichten oplegt en ze laat functioneren.

Dit IBSOTEEP concept bestaat uit vele maatschappelijke trends, die domeinoverschrijdend zijn, elkaar beïnvloeden, uitdagen, actie en reactie geven, maar tegelijk drijven deze krachten verder de toekomst in en ondergaan ze veranderingen. Deze veranderingen gaan vandaag veel vlugger en zijn soms disruptief. 

Uit die actie, tegenreactie, interactie van maatschappelijke trends ontstaan in de tweede trendlaag fricties, spanningen en uitdagingen, die ons gedrag bepalen. Gedrag bestaat uit handelingsmotieven, verwachtingen en onze waarden en normenpatronen. De meeste trendwatchers spreken steeds over consumententrends. Wij gebruiken liever de term consumensentrend (d.i. holistischer, waarbij we consument en mens fuseren en haar of hem veel ruimer interpreteren, omdat de mens niet altijd met economie, consumeren of consuminderen bezig is. Consumensentrends noemen we ook de macrotrends en ze evolueren nog sneller dan de maatschappelijke of megatrends. De macrotrends zijn vraaggedreven en snakken naar oplossingen.

 

Die oplossingen komen er onder de vorm van innovatieclusters, wat wij ook de microtrends of markttrends noemen. Elke markt of sector zorgt voor een specifieke invulling en oplossing van dat specifieke collectieve gedrag van consumensen. Markttrends zijn dus eerder aanbodgericht en probleemoplossend met als streefdoel dat we onze levenskwaliteit verbeteren. Omdat we met zoveel uitdagingen te maken krijgen door ons complexe menselijke gedrag in een uiterst ambigue en volatielere wereld moeten we steeds met betere innovaties en vernieuwingen komen. 

Schermafbeelding 2023-01-15 om 19.33_edi

Het komt er dus op neer dat we moeten leren surfen op de trendgolven van veranderingen. Een goed begrip van de trendgolven is cruciaal om er succesvoller op te innoveren. Dus moeten we eerst onderzoek doen naar trends en daarvoor gebruiken we diverse bronnen. De bronnen worden uitgebreid in het boek besproken en we leveren een helder stappenplan hoe je dit trendonderzoek moet voeren. 

Schermafbeelding 2023-01-15 om 19_edited
 • Het trendsurfmodel beschrijft de innovatie

 • Het innovatietype 

 • Waar haalde je in het creatieve proces inspiratie?

 • Op welke markt, sector of industrie is je innovatie van toepassing?

 • Wie zijn je doelgroepen?

 • Hoe ga je de trendgedreven innovatie communiceren?

 • Kan je die trendinnovatie versnellen?

 • Waar bevindt jouw innovatie zich binnen heersende innovatiemodellen?

Vervolgens is er het model om alles overzichtelijk en gestructureerd weer te geven. Zowel de maatschappelijke als de consumensentrends onderzoeken we op een degelijke manier in wat we trendanalyse noemen, die aan bod komt in de zeshoek links van de trendpiramide.

 

Voor de analyse zijn de volgende onderstaande elementen belangrijk:

 • Maatschappelijke context of IBSOTEEP: 

 • Hindsight: een historische terugblik naar de ontstaansgeschiedenis van de trendontwikkeling 

 • De analyse van ons menselijk gedrag 

 • Onze waarden en normenpatronen

 • Foresight: Hoe kan een bepaalde trend zich in de toekomst ontwikkelen? 

 • En wat is daar de mogelijke impact van

 

Deze methodiek zorgt ervoor dat je op een gestructureerde manier trends analyseert en spanningsvelden en uitdagingen blootlegt. Die trendanalyse koppelen we aan onze creativiteit en brengt je vervolgens in een proces en een zoektocht naar oplossingen. Hier ga je uiteindelijk innoveren. Die innovatie of trendimplementatie wordt gestructureerd in het trendimplementatiemodel gegoten.

Schermafbeelding 2023-01-15 om 19_edited

Het Futureproved Trendsurfingmodel reikt handvatten aan om de stap te zetten om echt iets met trends te doen. So don’t watch TRENDS anymore, surf on them!

bottom of page